Structuur

De wet schrijft voor dat er een scheiding moet zijn tussen de functies 'toezichthouden' en 'besturen'. Scholen mogen zelf weten hoe ze deze scheiding vorm geven. Floreant wordt geleid door een voorzitter van het College van Bestuur, die wordt ondersteund door het bestuurskantoor. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de voorzitter van het College van Bestuur.

College van bestuur

Floreant heeft in de persoon van de heer J. (John) Wind een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

De nieuwe voorzitter van Floreant geeft sinds 1 april leiding aan de onderwijsorganisatie van tien christelijke basisscholen in Dalfsen en Ommen. De heer Wind heeft ervaring als directeur (bestuurder) in het middelbaar beroepsonderwijs en het primair onderwijs. De bestuurder uit Groningen volgt mevrouw W. (Wilma) Dorleijn–van Dijken op, die tot haar pensionering in november 2017 als lid van het College van Bestuur van de Stichting fungeerde.

John Wind

John Wind
voorzitter College van Bestuur

 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen, te weten:

Bert Hallink (voorzitter)
Frans Klaassen (vice-voorzitter)
Jojanneke ten Brinke (lid)
Matthijs Flim (lid)
Annelies Duiveman (lid)

Verslagen

De verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs te Dalfsen e.o. en te Ommen e.o. zijn op 1 januari 2017 gefuseerd tot één organisatie voor christelijk primair onderwijs in het Vechtdal.
Over het jaar 2016 hebben de afzonderlijke verenigingen een verslag gemaakt waarin zij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit hebben zij gedaan omdat zij maatschappelijke organisaties zijn, die werken met publieke middelen.

In dit document zijn die jaarverslagen samengevoegd. Dit verslag is geschreven voor de leden van de verenigingen, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, de personeelsleden in dienst van de verenigingen en de ouders alsook andere belanghebbenden.

pdfSamengevoegde jaarverslagen 2016 PCO Dalfsen en Ommen


Copyright © 2020 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera