Privacy verklaring

Hoe gaat Stichting Floreant om met persoonsgegevens?

Contactgegevens Stichting Floreant: Sandbergstraat 2a, 7731 VW Ommen
Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school: Dhr. J. Wind
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming: Dhr. A. Roelenga (Akorda)

Stichting Floreant verwerkt van zijn leerlingen persoonsgegevens. Stichting Floreant vindt privacy van groot belang en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Daarbij voldoet Stichting Floreant aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van leerlingen
Stichting Floreant verwerkt persoonsgegevens van zijn leerlingen om zijn taken en verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om een leerling in te schrijven op onze school en om de voortgang van de leerling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te verzamelen en door te sturen naar andere partijen, bijvoorbeeld de registratie van aan- en afwezigheid in verband met de leerplicht. Wij verwerken persoonsgegevens van de leerling in de meeste gevallen omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn of omdat het nodig is om onze publieke taak uit te voeren. Gegevens die daar niet onder vallen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken.

Welke gegevens verwerken wij
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van de ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan naam, BSN-nummer, geboortedatum en contactgegevens. Als u weigert de gegevens te verstrekken die wij op grond van de wet voor inschrijving nodig hebben, kunnen wij uw kind niet inschrijven bij Stichting Floreant.
Alleen op eigen verzoek van de ouders verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.
Een overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die wij van onze leerlingen verwerken kunt u terugvinden onderaan deze toelichting bij Categorieën persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met de gegevens van leerlingen
Wij zullen niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze taken en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens in principe niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze verklaring noemen. Als we gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, zullen we u daar vooraf over informeren en zo nodig uw toestemming vragen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en accountant.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Stichting Floreant. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Wij delen de gegevens van onze leerlingen niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van onze leerlingen nooit verkopen aan derde partijen.

Onze medewerkers hebben alleen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar
Als ouders heeft u – net als de leerling – een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van uw kind verwerken.
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om persoonsgegevens te verbeteren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Stichting Floreant. Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind of hierover een klacht wilt indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Categorieën persoonsgegevens

CategorieToelichting
Contactgegevens

naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens

Onderwijs-deelnemer-nummer

een administratienummer dat onderwijsdeelnemers identificeert

Nationaliteit en geboorteplaats
Gegevens van ouders/voogd

gegevens als bedoeld onder 1, van de ouders/verzorgers van onderwijsdeelnemers

Medische gegevens

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs

Godsdienst

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs, of op eigen verzoek, een en ander voor zover noodzakelijk voor het onderwijs

Voortgang van de leerling

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde resultaten, te weten:

  • klas / leerjaar / ILT code
  • Examinering
  • Studievoortgang en/of Studietraject
  • Begeleiding leerlingen, inclusief handelingplan
  • Aanwezigheidsregistratie
Onderwijsorganisatie

gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen

Financiën

gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene

Beeldmateriaal

foto’s en videobeelden (beeldmateriaal) met of zonder geluid van activiteiten van de instelling of het instituut

Docent, zorg-coördinator, intern begeleider, decaan, mentor

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van het instituut of de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen

BSN/PGN

het bsn-nummer van de leerling moet verplicht worden vastgelegd bij de inschrijving

Keten-ID (ECK-ID)

unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. hiermee kunnen onderwijsinstellingen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten

Voor een vraag met betrekking tot privacy kunt u ons bereiken op het adres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teamviewer Quicksupport   teamviewer 32x32

Copyright © 2024 Stichting Floreant - Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal.
Alle rechten voorbehouden. Ontwerp Jeroen Westera